Menu
Home Page

Welsh Government Announcement

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw y bydd cyfle gan ddisgyblion i fynd yn ôl i’r ysgol o 29 Mehefin am 4 wythnos cyn gwyliau’r haf.  Bydd y disgyblion yn cael eu dysgu mewn grwpiau bach, ond fyddan nhw ddim yn yr ysgol bob dydd.  Dim ond un o bob tri o ddisgyblion fydd yn yr ysgol ar yr un pryd.  Dyma fydd cyfle iddyn nhw weld eu hathrawon, myfyrio, a bwrw ymlaen â’u haddysg, a pharatoi ar gyfer mis Medi.  Bydd pob plentyn yn wahanol a bydd yr ysgolion yn ystyried amgylchiadau teuluoedd unigol a dewis y rhieni o ran penderfynu p’un ai anfon eu plant i’r ysgol cyn yr haf.

Byddwn ni’n rhannu’r wybodaeth gyda rhieni a chynhalwyr (gofalwyr) dros yr wythnosau nesaf wrth inni dderbyn y canllawiau oddi wrth y Llywodraeth.

 

Today, the Welsh Government announced that pupils will have the opportunity to return to school from 29th June for 4 weeks before the summer holidays. Pupils will be taught in small groups but will not be in school every day. Only a third of the pupils will be in school at any one time. This is the opportunity for pupils to see their teachers, reflect and catch up on their learning and prepare for September. Every child will be different and schools will allow for individual family circumstances and parental choice as to whether children attend before the summer.

Further information will be shared with all parents and carers over the coming weeks as we receive the guidance from Welsh Government.

Top